Ha deltagande i smarta elnätet som förval

Vid val av leverantör eller tjänst till hemmet tar vi ofta det vi ser som standard och som är förvalt, vare sig det gäller internetoperatör, värmeleverantör eller elavtal. Genom att ändra förvalet till ett grönare alternativ går det därför att få fler att välja hållbart!

Problem/Möjlighet

Att öka andelen konsumenter som väljer att bli mer energieffektiva genom att få en smart elmätare installerad och delta i det smarta elnätet. 

Våra hjärnor är programmerade till att spara på energi. Därför undviker vi gärna att fatta beslut om vi inte måste. Det kan därför vara smart att ändra så att resultatet av vår passivitet blir något positivt. Förval används ofta för att uppmuntra ett visst beteende och har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka individers val. Om förvalet innebär deltagande istället för icke-deltagande kan det spela en betydande roll både för plånboken och miljön – t.ex. om det handlar om att delta i energibesparande program.

Smart nudge

Att designa valsituationen så att deltagandet var det förvalda alternativet.

Ett danskt forskarlag undersökte 2014 hur utformningen av valsituationen påverkade antalet hushåll som valde att delta i det smarta elnätet (‘smart grid‘). [Källa 1] [Källa 2] [Källa 3, s. 27–28] Det smarta elnätet är ett system som bland annat balanserar tillgång och efterfrågan på elektricitet över dygnet och bidrar till en effektivare energianvändning.

En grupp forskare gjorde en enkätstudie online med nästan 4 000 danska, norska och schweiziska deltagare. Deltagarna fick kort information om det smarta elnätet och sedan ställdes dem inför en hypotetisk situation där vissa; automatiskt tackade ja såvida de inte aktivt tackade nej (deltagande som förval), fick den omvända hypotetiska situationen (icke-delatagnde som förval), eller inför en hypotetisk fråga om de ville delta och var här tvungna att svara antingen JA eller NEJ (aktivt val, LÄS MER OM AKTIVT VAL I DENNA NUDGE om samma studie).

Forskarna genomförde därefter en fältstudie där 140 deltagare i danska hushåll kontaktades av sin elleverantör och erbjöds gratis installation av en smart elmätare vid nästa servicetillfälle. Efter kontakten med elleverantören skickade forskarna ut olikt utformade informationspaket till deltagarna som innehöll bl.a. en svarsblankett, antingen:

  • Aktiv valsituation – deltagare i denna grupp skulle välja mellan JA eller NEJ på blanketten om de ville få en gratis ‘smart’ elmätare installerad.
  • Förval att delta – deltagare i denna grupp behövde kryssa i NEJ för att inte få elmätaren installerad, annars fick de det automatiskt. De hade alltså bara ett alternativ på blanketten.
  • Förval att inte delta – deltagare i denna grupp behövde kryssa i JA för att få elmätaren installerad. De hade också bara ett alternativ på blanketten.
Förval kan få fler att delta i smarta ellösningar.

Ett exempel på företag som använder förval för att styra energianvändning så att nätbelastningen jämnas ut är OhmConnect [Källa 1] [Källa 2]. Företaget hjälper elbolags hushållskunder att spara pengar genom att med god tajming uppmana dem till att sänka sin elförbrukning samt genom att på distans styra vitvaror och andra elektriska prylar. Varje gång en omstyrning inleds har hushållen möjlighet att tacka nej till att delta, om de av någon anledning inte vill det, men de behöver alltså aldrig tacka ja. Företaget menar att detta upplägg är av största vikt för dem och leder till ett högre deltagande än om förvalet istället hade varit icke-deltagande.

Resultat

74–79 % av de som hade deltagande som förval i enkätstudien ville medverka i det smarta elnätet, vilket var två och en halv gånger fler än de som fick icke-deltagande som förval.

Forskarna ansåg att resultatet sannolikt representerade deltagarnas verkliga vilja eftersom resultatet såg ungefär likadant ut för deltagare som hade gjort ett aktivt JA- eller NEJ- val.

Resultaten från fältstudien var p.g.a. det låga antalet deltagare (bara 44–48 hushåll per grupp) mer osäkert:

  • Aktivt val: 52 % av hushållen tackade ja, 23 % nej och 25 % svarade inte.
  • Deltagande som förval: 15 % tackade nej (inte signifikant annorlunda från andelen som tackade nej i aktivt val-gruppen), medan hela 85 % inte svarade och därmed tackade ja indirekt. 
  • Icke-deltagande som förval: tackade 39 % ja (inte signifikant annorlunda från andelen som tackade ja i aktivt val-gruppen) och 61 % svarade inte och tackade därmed nej indirekt.

Eftersom det inte går att garantera att alla faktiskt har läst brevet har deltagande som förval mött kritik då beslutet fattas utan att personen aktivt tar ställning själv. Det kan därför vara viktigt att informera personen om att denne utsätts för en nudge.

Resultatet tyder alltså på att användning av deltagande som förval, jämfört både med icke-deltagande som förval (vilket brukar vara fallet) och aktivt val, kan vara framgångsrikt för att få fler att delta i bland annat smarta ellösningar. Kom ihåg att se till att utforma förvalet på ett begripligt sätt och att försöka vara säker på att det överensstämmer med målgruppens vilja.