Använd stationer för skräpplock med roliga och lokala budskap

Nedskräpning på offentliga platser är ett stort problem. En insats som visat sig vara effektiv mot detta är skräpplockarstationer med nudgande och humoristiska uppmaningar till besökarna att själva plocka upp skräp med hjälp av bekvämt placerade specialpåsar.

Problem/Möjlighet

Skräp föder skräp. Finns det redan skräp på marken i ett område är det inte ovanligt att fler slänger sitt skräp där. Detta beror på att vi människor är sociala varelser – vi har en tendens att bete oss som vi ser att andra gör. Skräpet på marken signalerar att det finns andra som tycker att det är okej att slänga sitt skräp där och då kan steget för att vi gör detsamma bli mindre. [Källa] För att motverka nedskräpning är det därför bra att uppmärksamma och tydliggöra det önskvärda beteendet som ett motmedel och att göra det lätt för alla att chippa in. Att dessutom använda humor i budskapet kan underlätta för mottagaren att ta till sig det.

Smart Nudge

Kommunen i Falkenberg upplevde problem med nedskräpning. Under sommaren 2019 tog de därför hjälp av oss på Nudgd och företaget TiksPac för att minska nedskräpningen och uppmuntra invånarna att börja hjälpa till att plocka upp skräpet från marken istället.

Nudgd och TiksPac samtalade med bl.a. invånare, städpersonal och fastighetsskötare som vistades vid platser med problem med nedskräpning för att förstå varför besökarna kom dit och vad som gjorde att skräpet slängdes på marken.

Vi placerade sen ut skräpplockarstationer (s.k. CleanPacs) på olika platser i Falkenberg. Skräpplockarstationerna bestod av:

  • Hållare för gröna nedbrytbara soppåsar. På påsarna stod texten “Fyll mig med skräp och släng mig i närmaste papperskorg TACK!”
  • En standard-uppmaning på hållaren (“Ta en miljövänlig påse, så städar vi upp tillsammans! Tack för din insats”) 
  • Ett budskap anpassat efter områdets besökare

Stationerna placerades ut i närheten av soptunnor. Tanken är att de förbipasserande enkelt kan ta en av de gröna påsarna, fylla den med sitt skräp och sedan kasta den i en närliggande soptunna. Stationerna gör det alltså bekvämt och lätt att hjälpa till att vårda våra gemensamma rum utomhus. Samtidigt ville vi använda smarta budskap för att på ett lättsamt och relevant sätt förklara denna nya möjlighet. Genom att använda humor i budskapet vill vi underlätta för mottagaren att ta till sig budskapet och undvika att den reagerar negativt på att bli ombedd att plocka upp efter andra.

De anpassade budskapen löd:

Humoristiska och lokalanpassade budskap för att minska nedskräpning

Resultat

Nudgd och TiksPac kan konstatera att många påsar, ca 6 500 stycken, gick åt under testperioden (juli till december 2019) och att endast ett fåtal har hittats på marken. Åtgången av påsar verkar ha varit ungefär lika stor under hela perioden, oberoende av årstid. De ser detta som ett gott tecken på minskad nedskräpning och kommunen har fått mycket positiv respons om stationerna i sitt facebookflöde. De poängterar dock att det är svårt att veta exakt vad påsarna har använts för.

Under sommaren intervjuade Nudgd och TiksPac den personal som kontinuerligt skötte städningen och underhållet av platserna. Samtliga intervjuades över telefon vid två separata tillfällen, ca en månad efter att stationerna satts upp och en gång i slutet av sommaren (förutom personalen för torget, som inte kunde nås). Parkarbetarna som skötte lek- och skateboardparken meddelade att det aldrig varit så rent på platsen tidigare.

I grönområdet med bäcken gick påsarna åt men personalen upplevde inte någon skillnad i nedskräpning. De spekulerar i om påsarna använts för andra ändamål där och kanske därför inte lett till mindre nedskräpning.

Sammanfattningsvis verkar skräpplockarstationerna lovande för att minska nedskräpning och har tagits emot väl av invånarna i Falkenbergs kommun. Stationerna verkar kunna få personer att plocka upp efter andra och i vissa fall kanske även leda både till att de plockar upp mer efter sig själva eller på annat sätt skräpar ner mindre. Eftersom skräp som sagt föder skräp kan varje upplockat skräp dessutom starta en positiv spiral av mindre nedskräpning.Detta nudgekoncept är framtaget av Nudgd AB. Nyfiken på att veta mer om vad vi på Nudgd gör? Välkommen in på NUDGD.SE.